Vállalati filozófia

A fischer vállalatcsoport eszményképeA technika szinte minden területén tapasztalható, õrületes fejlõdés, a társadalmi keretek áttörése és nem utolsó sorban a sokat idézett gazdasági globalizáció: folyamatosan változó korunk e szavakkal jellemezhetõ. Ez alól pedig még egy olyan vállalat sem vonhatja ki magát, mint a miénk – azzal az igénnyel, hogy saját üzletágaiban világelsõ legyen. Sõt mi több: Aktív alakítójává kell válnia ezeknek a változásoknak, és ami a változásra való készen állást és képességet illeti, vezetõ szerepre kell törekednie.
Mi átvettük ezt a vezetõ szerepet.
Minden részleg-, üzletági és országhatárt átlépve célunk a folyamatok hatékonyágának növelése, amelynek eredménye a szinkronban történõ gyártás és a karcsú vállalat.
Ennek alapjait a vállalat eszményképe és az abból levezetett értékek határozzák meg. Mert éppen az a következetesség igényli a letisztult célkitûzéseket (ezek mutatják meg a Mit) és a félreérthetetlen értékeket (ezek mutatják meg a Hogyant), amellyel változásokat idézünk elõ. Így segíti elõ eszményképünk és a belõle levezetett vezérelvek, hogy ne térjünk le az útról. Ez egyaránt érvényes a mindennapi munkánk során hozandó döntésekre és a stratégiai irányra. „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban” – mondta egykor Mahatma Gandhi. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Az egyes személyek cselekedeteinek pedig az eszménykép az alapja és a jogcíme.
Klaus Fischer

A fischer vállalatcsoport


A fischer vállalatcsoport a Fischer család tulajdonában áll, és az elnöki posztot mindig e család valamely tagja tölti be.
A csoport világszerte eredményorientált módon, az ügyfelek és a felhasználók hasznára törekedve mûködik.
Minden területen kerüljük a pazarlást és értékteremtésre törekszünk.
A székhelyek kiválasztásában a gazdasági és politikai szempontok, valamint a piaci esélyek a meghatározóak, ám elõnyben részesítjük a már meglévõ székhelyeket.
A vállalatcsoport üzletágai és márkái
A fischer Rögzítési rendszerek világszerte biztonságos és gazdaságos rögzítési és kötési megoldásokat nyújt.
A fischer automotive systems innovatív termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
A fischertechnik feltárja a kreativitást, és segít összekapcsolni a játékot a tanulással.
A fischer Consulting a pazarlás elkerüléséhez nyújt tanácsadás a belsõ és külsõ ügyfelek részére.
Valamennyi üzletág világszerte erõs piacokon mûködik.

A célkitûzés


A vállalatcsoport sikeres továbbfejlõdéséhez és jövõbeli biztonságához szükséges nyereség kigazdálkodására törekszünk.
Ezzel munkahelyeket teremtünk, tartunk meg és alakítunk, és kamatoztatjuk a befektetett tõkét.
Értékeken nyugvó stratégiákat és intézkedéseket dolgozunk ki és valósítunk meg.

A fischer vállalatcsoport értékei


Vállalati tevékenységeink a következõ alapértékeken nyugszanak:

  • Innováció. Valamennyi területen a folyamatos tökéletesítés és megújulás elve alapján gondolkodunk és cselekszünk, nyitottak vagyunk az újra és készen állunk a változásra. Ezzel világszerte további hasznot hozunk ügyfeleinknek.
  • Önálló felelõsség. Mindannyiunk proaktív módon járul hozzá a vállalatcsoport sikereihez. Eredményorientált módon, értékek alapján és célcsoportra összpontosítva cselekszünk, és vállaljuk cselekedeteink következményeit.
  • Komolyság. Értékteremtõ és önkritikus módon viselkedünk, szavahihetõek és megbízhatóak vagyunk, betartjuk a mindenkori jogszabályokat, szabványokat, tiszteletben tartjuk a különbözõ kultúrákat, és partnereinktõl is ugyanezt várjuk el. Szabályokat adunk magunknak, és be is tartjuk azokat.

Célkitûzéseinkbõl és értékeinkbõl a következõ, mindennapi munkánkat és jövõnk sikeres alakítását meghatározó vezérelvek vezethetõk le. Az értékek lényegében megingathatatlanok. E belõlük származó vezérelveket mindig hozzáigazítjuk a változó keretfeltételekhez.
Ezért az alábbi kötelezettségek a vállalat valamennyi dolgozójára vonatkoznak:

A dolgozók


A feladatok és értékek keretén belül saját sokszínûségünkkel gazdagítjuk a vállalatcsoportot.
A változásokban aktívan és felelõsségteljesen részt vállalunk.
Lényeges tulajdonságként megköveteljük magunktól, hogy eredményorientáltan, hûségesen, megbízhatóan, a kockázatok tudatában, rugalmasan és mobilisan cselekszünk.
Szakmai oktatások és továbbképzések keretében képezzük magunkat és személyiségünket,
hogy megfeleljünk a jövõbeli kihívásoknak.
Annak érdekében, hogy tartósan hozzájáruljunk a vállalatcsoport sikeréhez, saját szakmai és személyiségi fejlõdésünkért folyamatosan tennünk kell. Ebbe a folyamatos munkahelyi tökéletesítés elve is beletartozik, hogy a lehetõ legjobb teljesítményt és eredményt nyújthassuk.

A vezetõség


Támogatjuk és meg is követeljük a teljesítményt, mert a célorientált és értékek alapján cselekvõ dolgozók meghatározó tényezõi a sikernek. Ezzel megteremtjük a vállalat sikerének elõfeltételeit.
Saját jobbá válásunk érdekében folyamatosan hozzámérjük vezetõi munkánkat és annak eredményeit az eszményképben meghatározott szempontokhoz.
A célkitûzéseket a keretfeltételeken nyugvó értékekkel összhangban fogalmazzunk meg. Az eszményképnek szituációs és értékteremtõl vezetõi magatartással felelünk meg. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az átfogó és idejében adott, a címzett számára megfelelõ tájékoztatásra és a megfelelõ visszajelzésekre.
Dolgozóink számára életkoruktól függetlenül biztosítjuk a fejlõdés lehetõségét, és megfelelõ intézkedésekkel támogatjuk õket. Ahol a csapatteljesítmény jobb eredményt ígér, mint az egyedi teljesítmény, ott azt támogatjuk.
A nyújtott teljesítménynek megfelelõ javadalmazást adunk, és jövõálló szervezeti formákat és munkamódszereket kínálunk.

Egymás közti bánásmód


Személyes és kulturális változatosságunkban kölcsönösen értékeljük egymás teljesítményeit. Munkakörökön és folyamatokon átívelõ módon támogatjuk egymást.
Idejében és átfogó módon tájékoztatunk, az elismerést és a kritikát a fejlõdés lehetõségeként értékeljük, és kapcsolatainkat korrekt, megbízható módon kezeljük.

A termékek és szolgáltatások


A mindenkor legjobb problémamegoldásokkal a lehetõ legnagyobb hasznot állítjuk elõ, és segítjük ügyfeleinket, felhasználóinkat és üzleti partnereinket, hogy saját versenykörnyezetükben sikeresek legyenek.
Ezért a megállapodás szerinti szolgáltatást a megfelelõ mennyiségben, a megfelelõ idõben, a megfelelõ helyen, a megfelelõ minõségben és a megállapodás szerinti áron nyújtjuk.
Ennek elérése érdekében idejében és aktívan bevonjuk a belsõ és külsõ résztvevõket és felelõsöket.
A minõség, a teljesítmény és a felhasználóbarátság a mindenkori irányelveknek megfelelõen egyaránt vonatkozik a termékekre és a szolgáltatásokra.
Aktív, nemzetközi beállítottságú oltalmi jogi politikát folytatunk.

Az üzleti partnerekkel való kapcsolatok
Megbízhatóan és állhatatosan cselekszünk, bizalomteljes együttmûködést folytatunk ügyfeleinkkel, felhasználóinkkal és üzleti partnereinkkel, és a folyamatos változás és megújulás érdekében bevonjuk õket gondolkodásunkba, cselekedeteinkbe.
Így megnyerjük magunknak ügyfeleinket, felhasználóinkat és üzleti partnereinket, és közösen termelünk hasznot.

Társadalmi felelõsségvállalásunk
Tudatában vagyunk társadalmi felelõsségünknek.
Vállalatcsoportként mindig kiállunk a demokratikus alapjogok és a piacgazdaság szabadsága mellett.
A vállalat képviselõinek lehetõségeik keretein belül együtt kell mûködniük a megfelelõ bizottságokban, testületekben és egyesületekben.
PR és sajtómunkát végzünk.
Tiszteletben tartjuk mások jogait és védett szellemi tulajdonát, és ugyanúgy megköveteljük a saját jogaink tiszteletben tartását is.
Aktív környezetvédelmi intézkedésekkel járulunk hozzá ahhoz, hogy az eljövendõ generációk is érintetlen környezetet kaphassanak.
Sok pénzt fektetünk az oktatásba és a továbbképzésbe, és támogatjuk a külsõ oktatási központokat.

A jövõ


Törekszünk a folyamatos, hasznot hozó növekedésre.
A folyamatos tökéletesítés és az innováció révén – az összes üzletágban – aktívan alakítjuk azokat a piacokat, ahol jelen vagyunk, és hozzájárulunk a vállalatcsoport piaci pozíciójához és sikereihez.
Támogatjuk a magán- és közintézmények alapkutatásait, amennyiben azok összhangban állnak vállalatunk célkitûzéseivel és értékeivel.