Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Szabályzat

- fischer HUNGÁRIA Bt. -

Bevezetés

A fischer HUNGÁRIA Bt. üzlethelyiségében, valamint e cég által üzemeltetett honlapokon (fischerhungary.hu; event.fischerhungary.hu) elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@fischerhungary.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1.    Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

3.    Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat a fischer HUNGÁRIA Rögzítőrendszereket Forgalmazó Betéti Társaság kezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
3.1.    Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. ép.
3.2.    Cégjegyzékszám: 01-06-774194 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
3.3.    Adószám: 22293769-2-43
3.4.    E-mail: info@fischerhungary.hu
3.5.    Telefonszám: +36 1 347 9755

4.    Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5.    Üzlethelyiség: az Adatkezelő által ügyfélforgalom számára, a Szolgáltatás igénybevétele céljából biztosított helyszín.

6.    Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

7.    Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.fischerhungary.hu honlap, valamint minden egyéb, az Adatkezelőhöz kapcsolódó honlap (így különösen: Facebook) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

8.    Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

9.    GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

10.    Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül. A rendszergazdai teendőket a TELLUM Informatikai és Szolgáltató Kft. látja el.

11.    Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.

12.    Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

13.    Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

14.    Szolgáltatás: az Érintett részéről az Üzlethelyiségben elérhető termékvásárlás, illetve az Adatkezelő által a személyes megjelenések során, valamint Honlapon elérhetővé tett szolgáltatások, így különösen a rendezvények, oktatások szervezése, illetve a hírlevél-szolgáltatás.

15.    Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

16.    Érintett: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

17.    Google: Google Ireland Limited (cím: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Írország).

18.    Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Írország.

A fentieken túl jelen szabályzat hatálya alá tartozik és Érintettnek minősül az személy is, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláslehetőségre önéletrajzát az Adatkezelő irányába megküldi.

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége
Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

19.    Az Adatkezelő elérhetőségei:
19.1.    Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. ép.
19.2.    E-mail: info@fischerhungary.hu
19.3.    Telefonszám: +36 1 347 9755

20.    Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
20.1.    Név: Vágföldi Katalin
20.2.    Levelezési cím: 1117 Budapest, Szerémi út 7/B
20.3.    E-mail: adatvedelem@fischerhungary.hu

21.    Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:
a)    Neve: Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda
b)    Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.
c)    E-mail: iroda@szkiroda.hu
d)    Telefonszám: 06-1-878-0802

Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

22.    Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve amennyiben harmadik személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy azt külön feltünteti jelen Szabályzatban. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé (pdf formátumban letölthetővé) teszi a Honlapon, valamint Üzlethelyiségeiben személyes megtekintésre. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

23.    Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.

24.    Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
A termékvásárlások tekintetében az Adatkezelő az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján az üzleti évhez kapcsolódó számviteli nyilvántartást, valamint az azt alátámasztó valamennyi számviteli bizonylatot törvényi kötelezettségénél fogva 8 évig köteles megőrizni.

25.    Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

26.    Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

27.    Adatbiztonság elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő különösen az alábbi technikai, szervezési intézkedéseket biztosítja:
27.1.    jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
27.2.    a papír alapon kezelt személyes adatokat riasztóval védett, illetve kamerával megfigyelt, zárt helyiségben, illetve zárható szekrényben tárolja;
27.3.    belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz.

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

28.    Ajánlatkérők adatbázisa: Az Érintett jogosult az Adatkezelőt termék megrendelése iránt telefonon, vagy e-mail elérhetőségén keresztül megkeresni és a megvásárolni szándékozott termékek vonatkozásában ajánlatot kérni. Az adatbázisban kizárólag olyan Érintettek adatai kerülnek felvezetésre, akik saját kezdeményezésre léptek kapcsolatba, ajánlatkérés céljából az Adatkezelővel.
Az Adatkezelő az ajánlatkérő nevén túl azon elérhetőségét (telefonszám/e-mail) kezeli, amelyet az Érintett az ajánlat kiküldéséhez rendelkezésre bocsát. Az adatkezelés célja, hogy a kért ajánlatot az Adatkezelő személyre szabottan elkészíthesse és megküldhesse az Érintett számára.
A kezelt személyes adatok köre: Név, telefonszám és/vagy e-mail cím.
A fenti személyes adatok kezelésének időtartama 5 év.

29.    Átvétel igazolásához kapcsolódó adatkezelés: Előfordulhat, hogy az Adatkezelőtől terméket rendelő jogi személy nevében nem a cégjegyzékben bejegyzett törvényes képviselő veszi át az Üzlethelyiségben a megrendelt terméket. Ebben az esetben a termék átvételének igazolására, valamint a jogi személy nevében eljáró természetes személy azonosítására, a későbbi esetleges jogvitás helyzetek megelőzésére az Adatkezelő rögzíti az eljáró természetes személy bizonyos személyes adatait. Ezen adatokat az Érintett közvetlenül bocsátja rendelkezésre, melyet az Adatkezelő az átvételi íven rögzít. E személyes adatok kizárólag a szerződés teljesítésének, illetve az átvétel tényének utólagos igazolására kerül kezelésre.
E körben kezelt személyes adatok: Átvevő személy neve, illetve személyi igazolványának száma.
Az Adatkezelés jogalapját egyrészről a termékvásárlással létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], másrészről az Adatkezelő, valamint a megrendelő jogi személy alapvető, jogos érdekei [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] jelentik. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy utóbb igazolni tudja a megrendelt termék átadásának tényét, illetve – esetleges jogvitás helyzet fennállása esetén –megjelölhesse azon természetes személyt, aki a jogi személy képviseletében átvette a terméket. A terméket megrendelő jogi személy jogos érdekét jelenti az, hogy amennyiben esetleges a terméket nem arra jogosult személy veszi át, úgy a lehetséges jogvitás helyzet peres, vagy peren kívüli rendezésére mód nyílhasson az átvevő személy azonosítása révén.
Az adatkezelés időtartama a gyűjtéstől számított 8 év, tekintettel arra, hogy az átvételt igazoló dokumentum a számviteli bizonylatok mellékleteként lefűzésre kerülnek.

30.    Termékvásárlás, számviteli bizonylat kiállítása: Az Üzlethelyiségben történő vásárlás során az Adatkezelő az Szt. 165. § rendelkezéseinek megfelelően számviteli bizonylat kiállítására köteles. Az ekként kibocsátott számla tartalmának kitöltéséhez az Adatkezelő elektronikus rendszert használ, melybe az Érintett bizonyos személyes adatai jogi kötelezettség folytán, az Áfatv. 169. § rendelkezései szerint felvételre kerülnek. A számla ezen adatok megadása nyomán állítható ki, melynek egy példányát az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja, a fennmaradó példányokat pedig saját számviteli nyilvántartásaiban rögzíti.
Az Érintett döntése szerint, opcionális elemként megadhat olyan elérhetőséget a vásárlás során, amelyen keresztül a megkötött vagy megkötni célzott szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás, ügyfélkapcsolat céljából az Adatkezelő megkeresheti (így például a kiszállítás körülményeiről, a megrendelésre el nem érhető termékekről).
A kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok (átvevő személy neve, szállítási cím).
Az adatkezelés jogalapját a név és a lakcím tekintetében az Áfatv. 169. § e) pontja alapján jogi kötelezettség jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].
Az ekként kezelt személyes adatok kezelésének időtartama a fentebb már hivatkozott, Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésében kerül meghatározásra, melynek mértéke 8 év.
Az e-mail, valamint telefonos elérhetőség, valamint kiszállítás mellett a szállítási adatok megadása esetén az Adatkezelő az Érintett által megkötött vagy megkötni célzott szerződés teljesítése jogalapján kezeli e személyes adatokat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az elérhetőség megadása az Érintett részéről nem kötelező, opcionális. Amennyiben kiszállításra kerül sor, úgy az Érintett köteles a szállítási adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a megvásárolt termék helyszínre történő szállítását biztosítja az Adatkezelő, úgy azt a Gebrüder Weiss Kft.-vel [2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1. hrsz)], mint szerződéses megbízottjával hajtja végre, melynek megfelelően e cég adatfeldolgozóként jár el. Ezen adatfeldolgozó számára a megvásárolt termékek kiszállítása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat adja meg: szállítási adatok, telefonszám.

31.    Hírlevél: a hírlevélre az Érintett az email címének megadásával regisztrálhat. Az Adatkezelő kizárólag beleegyezés esetén küld hírlevelet, tehát abban az esetben, ha az Érintett megadta a hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Amennyiben a hírlevél bizonyos tartalma (például termékek vagy szolgáltatások) már a regisztráció során ismertetésre kerültek, ez a tájékoztatás a hozzájárulás hatálya szempontjából releváns. Egyéb esetben az Adatkezelő hírlevelei az Adatkezelő termékeiről, ajánlatairól, promócióiról és/vagy az Adatkezelő cégéről tartalmaz információkat.

A regisztráció úgynevezett kettős opt-in eljárás keretében történik, azaz az Érintett regisztrációját követően egy emailt kap, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját annak érdekében, hogy elkerülhesse az email címével való visszaéléseket. A hírlevélre való regisztrációt az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti, valamint ezáltal tudja megelőzni az email címmel történő visszaéléseket. A regisztrációs folyamat jogalapja a kettős opt-in eljárás jellegéből fakadóan az Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása.

Az Érintett bármikor visszavonhatja a hírlevelek megküldésére vonatkozó hozzájárulását, így különösen a hírlevélről való leiratkozás útján. E jog gyakorlása érdekében az Adatkezelő minden hírlevél végén elhelyez egy leiratkozó linket. Amennyiben csak a hírlevélre regisztrált az Érintett, a személyes adatai a leiratkozással együtt törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő hírlevelei ún. „tracking pixeleket” (web bug, nyomkövető pixel) tartalmaz, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy megtudja, az emailben lévő linkekre rákattintott-e az adott címzett. Az Adatkezelő azért kezeli ezen adatokat, hogy személyre szabottan, a feliratkozók preferenciáinak és érdeklődési köreinek megfelelően tudja kiküldeni a hírleveleket. Az így begyűjtött adatokat az adott címzett személyére szabott hírlevelek megküldéséhez használja fel az Adatkezelő.

Az Érintett hozzájárulását a megfelelő szakaszban kéri az Adatkezelő. A hírlevélhez való hozzájárulás visszavonása esetén a fent említett nyomkövetéshez való hozzájárulás is visszavonásra kerül.

32.    Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a Szolgáltatásra vonatkozóan – időszakosan, az aktuális promócióit, programajánlatait, kedvezményeit érintően, illetve szolgáltatása kapcsán egyéb tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül. Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet az alábbiak szerint tehet meg:
32.1.    A Fixperience nevű szoftver vonatkozásában megadott hozzájárulás alapján;
32.2.    Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, oktatásokon a regisztrációs űrlap kitöltésével;
32.3.    A Honlapon történő, ún. „Infolevélre” történő feliratkozás során a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, külön erre szolgáló checkbox kipipálásával;
32.4.    A tervezőkkel való kapcsolattartás során adott hozzájárulás, amennyiben a tervező személyes adatokat ad meg a kapcsolattartás céljából.

A fenti módokon az Érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a jelen bekezdés szerinti célból történő adatkezeléshez. A hozzájárulással az Érintett beleegyezik abba, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségein keresztül üzletszerzési célú üzenetekkel keresse meg.
A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja.
A hírlevél-szolgáltatás keretében kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az e-mailben küldött hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” gomb segítségével, vagy a info@fischerhungary.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel.

33.    Tervezői adatbázis, kapcsolattartás: Az Adatkezelő számos tervező irodával és tervezővel áll folyamatos kapcsolatban, mely kapcsolat célja a tervezők szakmai támogatása, oktatások szervezése. A tervezők személyes adatait elsődlegesen közvetlenül gyűjti az Adatkezelő, ugyanakkor bizonyos tervezői személyes adatok közvetetten kerülnek az Adatkezelő nyilvántartásaiba. Amennyiben közvetetten kerül sor az adatok gyűjtésére, úgy az Érintettet az Adatkezelő a GDPR 14. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja jelen adatkezelési szabályzatról, amennyiben személyes adatok gyűjtésére is sor kerül. Amennyiben az Adatkezelő a tervezői adatbázisban foglalt, személyes adatnak minősülő e-mail elérhetőségre promóciós célú reklámanyagot kíván küldeni, úgy ahhoz a jelen szabályzat szerint a tervező külön hozzájárulását kell beszereznie az Adatkezelőnek (lsd. hírlevél-szolgáltatás). A jelen adatkezelési cél tekintetében kezelt adatbázisban nyilvántartott tervezők számára az Adatkezelő az általa szervezett oktatásokra, szakmai rendezvényekre időszakosan meghívást küldhet.
A tervezőkkel történő kapcsolattartás keretében esetlegesen kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja az Érintettnek minősülő tervező jogos érdeke [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja], hiszen a jelen adatkezelési cél keretében a tervező számára az Adatkezelő folyamatos szakmai támogatása biztosított e kapcsolattartás keretében. A tervező jogosult bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, melynek esetében az Adatkezelő azonnal törli a nyilvántartásában szereplő személyes adatokat ezen Érintettre vonatkozóan. Az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló, jelen adatkezelés kapcsán kizárólag a folyamatos kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli, további személyes adat kezelésére nem kerül sor. Az Adatkezelő jogos, gazdasági érdeke jelen adatkezelési cél tekintetében, hogy a termékei a szakmailag támogatott tervezőkön keresztül eljuthat harmadik személyekhez, mint potenciális vásárlókhoz.
Az adatkezelés időtartama a tervező adatkezelés elleni tiltakozásáig áll fenn.

34.    Fixperience nevű szoftver használata céljából való regisztráció: Az Adatkezelő a Honlapon letöltésre, illetve használatra elérhetővé teszi a Fixperience nevű tervezői szoftvert. A letöltést követő regisztráció során az Érintett bizonyos személyes adatait a szoftver használata érdekében megadja. A személyes adatok kezelésére az Érintett, mint a szoftver felhasználójának azonosítása, a szoftver letöltésével az Adatkezelő, mint szolgáltató, valamint az Érintett, mint felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése érdekében kerül sor.
A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja a szoftverre vonatkozó, szóban forgó felhasználási szerződés teljesítésével függ össze [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].
Az adatkezelés időtartama a felhasználási szerződés hatályával összhangban alakul.

35.    Önéletrajz-adatbázis: az Adatkezelő a Honlapon vagy harmadik személyek által üzemeltetett honlapokon időszakosan meghirdeti a cégen belüli nyitott munkalehetőségeket, amelyekre önéletrajzok megküldésével lehet jelentkezni. Az önéletrajzok Adatkezelő irányába történő megküldésének, illetve az ebből következő adatkezelésnek a jogalapja tehát az adott munkalehetőség kapcsán munkaszerződés megkötése iránti lépések megtétele, melyre az Érintett kezdeményezésére kerül sor [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
A kezelt személyes adatok körét a megküldött önéletrajz adattartalma jelenti, melyet az Érintett saját belátása szerint határoz meg.
Az önéletrajzokból származó személyes adatok kezelésére a megküldéstől számított 2 évig kerül sor.

36.    A Honlapon történő adatkezelés: a Honlapot az Érintett alapvetően regisztráció és személyes adatok benyújtása nélkül használhatja. Amennyiben regisztráció nélkül használja a Honlapot és tájékozódási célból személyes adatokat ad meg, személyes adatait automatikusan rögzítjük és kezeljük. A Honlapon történő adatkezelés típusa, terjedelme, céljai és jogalapja az alábbiak szerint kerültek szabályozásra.

37.    A Honlap mint szolgáltatás: az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait rögzíti és kezeli a szerver log fájljaiban a Honlap használata során:

-    a Honlap elérésének pontos ideje
-    a látogatás időtartama
-    elektronikus eszköz típusa
-    használt operációs rendszer
-    használt funkciók
-    küldött adatok mérete
-    esemény típusa
-    hivatkozás URL-je
-    domain név
-    IP cím

Az Adatkezelő ezen adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli, különösen a Honlap fenntartásához, megjelenéséhez és technikai működéséhez, a hibák beazonosításához és megszüntetéséhez (pl. visszaélések, csalások kivizsgálásához) fűződő érdekéből kifolyólag. Az Adatkezelő adatokat automatikusan kezeli az Érintett látogatása során. Ezen információk nélkül az Érintett nem tudja használni a Honlapot. Az Adatkezelő a rögzített adatokat nem használja fel arra, hogy következtetéseket vonjon le az Érintett személyazonosságából.

Az Adatkezelő a begyűjtött adatokat általában 28 nap után törli, kivéve, ha hosszabb idejű adatkezelés indokolt különleges körülmények fennállása esetén. Ez utóbbi esetben az Érintett adatai azonnal törlésre kerülnek, amint megszűnik a cél, amiért rögzítésre kerültek.

38.    Megjelenítési technológiák: a Honlap ún. webes betűtípusokat („web font”) használ a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Például az Adatkezelő a Google Fonts mint harmadik személyek által biztosított betűtípusokat e célból használja. A Google Fonts szolgáltatást a Google biztosítja. Előbbi webes betűtípusokat egy olyan Google szerverről töltődnek be, amely általában az USA területén található. Amikor az Érintett lekér egy honlapot, a böngészője letölti az ehhez szükséges webes betűtípusokat a böngészője háttértárába a szövegek megfelelő megjelenítése érdekében.

A Honlap Ajax és jQuery technológiákat használ az oldal megfelelő betöltése érdekében. E célból a program könyvtárait a Google szerverekről tölti be. Az Adatkezelő a Google CDN („content delivery network”, tartalomelosztó hálózat) szolgáltatását használja. Ha az Érintett már korábban használta a Google CDN jQuery szolgáltatást egy másik honlapon, a böngésző a háttértár másolatát fogja használni. Amennyiben korábban nem került letöltésre, úgy a Honlap letölti a szolgáltatást, aminek következtében az Érintett böngészőjének adatai megküldésre kerülnek a Google részére.

Ennek következtében az Érintett böngészőjének rá kell csatlakoznia a Google szerverekre. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy az Érintett IP címéről hozzáfért a Honlaphoz. A Google megjelenítési technológiáit arra használjuk, hogy egységes, vonzó és zökkenőmentes megjelenést biztosítsunk a Honlapnak. Ez a GDPR 6. cikkének (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdeknek minősül.

Amennyiben a böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat, a számítógépe egy szabvány betűtípust fog alkalmazni. A kijelzési technológiákról további információkért keresse fel az alábbi honlapot:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about

39.    Technikai adatok (cookie) rögzítése: az Adatkezelő ún. cookie-kat használ annak érdekében, hogy széleskörű funkciókkal, kényelmesen, jól optimalizálhatóan működhessen a Honlap. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a számítógép merevlemeze tárol, és amelyekhez az Érintett böngészője van hozzárendelve. A cookie-k által a szolgáltató bizonyos információkat tud begyűjteni. A cookie-k nem képesek programok futtatására, nem tudnak vírust küldeni az Érintett számítógépére. A cookie célja alapvetően, hogy a Honlap felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá váljon. Cookie-kat eltérő célokra és különböző funkciókkal használnak. A cookie-kat aszerint különböztetjük meg, hogy melyikük szükséges technikai szempontból, a tárolásuk időtartama és használatuk módja szerint, valamint aszerint, hogy azt a Honlap vagy harmadik személy készítette.

Egyes cookie-kat azért használ az Adatkezelő, mert azok a Honlap működéséhez és funkcióihoz létfontosságúak („szükséges cookie-k”). Ezek a cookie-k automatikusan beállításra kerülnek, amikor az Érintett lekéri a Honlapot vagy egy meghatározott funkcióját használatba veszi, kivéve, ha az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításai között megtiltotta a cookie-k létrehozását. Emellett nem szükséges cookie-k is letöltésre kerülnek (pl. statisztikai cookie-k), például az Érintett kényelme és a Honlap teljesítményének növelése vagy az Érintett egyes beállításainak elmentése céljából. Az ilyen cookie-kat szintén arról szolgálnak információval, hogy a Honlap egyes részeit milyen gyakran látogatják, amely az Érintett igényeire szabott szolgáltatáshoz szükséges.

Egyes cookie-k használata ahhoz szükséges, hogy a Honlap látogatásának vagy az aktuális munkafolyamata idejét rögzítsük, de ezek törlésre kerülnek vagy lejárnak abban a pillanatban, amikor az Érintett elhagyja a Weboldalt vagy a munkafolyamata lejár (’session cookies”). A cookie-kat csak alkalmanként tárolja az Adatkezelő hosszabb időre, például amikor újra visszatér a Honlapra egy későbbi időpontban és az Érintett beazonosítása érdekében szükséges az eltárolt beállítások visszahívása („végleges cookie-k”).

Ez lehetővé teszi az érintett számára például azt, hogy gyorsabban vagy kényelmesebben hozzáférjen a Honlaphoz, vagy újra megadjon bizonyos beállításokat. A végleges cookie-kat automatikusan törli az Adatkezelő egy előre meghatározott időtartamot követően – ami eltérhet a cookie típusától és funkciójától függően – amikor meglátogatja azt a honlapot vagy domain címet, amelyiken a cookie beállításra került.

Az ún. „harmadik személyek cookie-jait” harmadik személyek vagy azok honlapjai állítják be és használják, például az internetes elemző eszközök szolgáltatói. További információkat jelen adatkezelési szabályzatban alább találhat az internetes elemzési eszközökről és látogatások méréséről. A harmadik személy szolgáltatók szintén használhatnak cookie-kat hirdetések kijelzése vagy közösségi médiatartalmak beillesztése érdekében (ún. személyre szabás).

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkönnyítse a Honlapon történő cookie-k kezelését, az Adatkezelő bevezette a Cybot A/S (székhely: Havnegade 39, DK-1058 Koppenhága, Dánia) cég Cookiebot elnevezésű kiterjesztett cookie értesítési felületet. Az internetes honlapok és a felajánlott szolgáltatások működéséhez szükséges cookie-k ezáltal előre beállíthatóak lesznek. Az e célból történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az online szolgáltatásai nyújtásához és fenntartásához.

Amennyiben az Érintett nem pipálja ki a jelölőnégyzeteket, megakadályozhatja a cookie-k beállítását az adott kategória tekintetében (pl. statisztikai, személyre szabott). Azonban, amennyiben az Érintett lehetővé teszi az Adatkezelő számára az elemzéseket (olyan elemzési szolgáltatásokat, mint például a Google Analytics) és a személyre szabott tartalmakat (azon oldalak rögzítése, amelyeket az Érintett látogat a Honlapon belül és a hirdetőpartnerek oldalain belül, vagy olyan közösségi oldalak felismerése, mint például a LinkedIn), személyre szabott információt tud nyújtani az Adatkezelő, emlékeztetni tudja az Érintettet a már megtekintett hozzájárulásairól és az Adatkezelő optimalizálni tudja a Honlapot a névtelenül végzett elemzések alapján a felhasználó viselkedésről a Holnapon és szolgáltatásainkkal és platformjaival kapcsolatban.

Ezáltal a Cookiebot egy gyorsan áttekinthető felületet biztosít a Honlapon használt cookie-k áttekintéséhez és lehetővé teszi az Érintett számára, hogy személyre szabott beállításokat használjon a cookie-k beállításával és használatával kapcsolatban. További információkért a Cookiebotról és a Cybot adatkezelési szabályzatáról tekintse meg a következő honlapot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/. A kategóriákról és az alkalmazható beállításokról további  információkért tekintse meg a cookie felületet a Holnapon.

Ezáltal nem kötelező a Honlap használata során elfogadni a cookie-kat. Amennyiben általában nem kívánja az Érintett, hogy a cookie-kat alkalmazzanak, ezt megakadályozhatja a böngészőjében a megfelelő beállításokon keresztül, azonban ezáltal korlátozottabb funkciókkal rendelkezhet a Honlap. A tárolt cookei-kat bármikor törölheti az Érintett a böngészője beállításaival.

Elemzési szolgáltatások

40.    Az Adatkezelő a látogatók viselkedését az alábbiak szerint elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a szolgáltatásait és a Honlap funkcióit, és azokat megfelelő módon tudja biztosítani. Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap optimalizációja a felhasználói igényekre tekintettel, valamint hibaelhárítás. Az internetes elemzési folyamat szintén fontos információkat biztosít az Adatkezelőnek például a látogatók számáról a olnapon , azok  asgagfasgsghhhHonlapon, azok időbeni megoszlásáról, a népszerű tartalmakról és a felhasználók által a Honlapon töltött időről. Azt is lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy felmérhesse, hogy egy adott felhasználói profilt hirdetési célokból hoztak létre. Az Adatkezelő ezen adatokat a fake profilok, illegális tevékenységet és spamek megelőzése érdekében kezeli, valamint ezáltal javítja a Honlap biztonságát. A felhasználói adatokat több harmadik személy szolgáltató részére is továbbításra kerülnek az alábbiak szerint elemzés céljából.

40.1.    Az Adatkezelő a Google Analytics internetes elemzési szolgáltatást alkalmazza a Honlapon, amelyet a Google biztosít. A Google cookie-kat használ; a cookie által generált, a Honlap használatára vonatkozó információk általában egy USA-ban található szerverre kerülnek megküldésre és tárolásra egy Google szerverre. A Google arra használja ezt az információt, hogy kielemezze az Érintett Honlapon történő látogatását az Adatkezelő képviseletében, annak érdekében, hogy jelentéseket állítsanak össze a Honlapon történő tevékenységekről és egyéb szolgáltatásokat biztosítsanak számunkra a Honlapon történő tevékenységgel kapcsolatban. E folyamatban álnevesített felhasználói fiókokat hozhatnak létre a feldolgozott adatból.

Az Adatkezelő csak bekapcsolt IP anonimizálással alkalmazza a Google Analytics szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió vagy az EGT tagállamai területén a felhasználóknak csak csonka IP címei kerülnek felhasználásra. Az IP cím csak kivételes esetben kerül továbbításra teljes terjedelmében egy USA-beli Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. Az Érintett böngészője által megküldött IP cím nincs összekapcsolva egyéb Google-höz kötődő adatokhoz.

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Az Érintett nem köteles a Honlap használata során a Google Analytics működését elfogadni. Az Érintett a böngészője megfelelő beállításai között kikapcsolhatja a Google Analytics elemző rendszert. Az ezzel összefüggő cookie-kat bármikor törölheti a böngészőjén keresztül. Emellett az Érintett egy bővítménnyel is kikapcsolhatja a Google Analytics cookie-kat, amennyiben szeretné megakadályozni az internetes adatelemzéseket. Ezt a bővítményt a következő honlapról lehet letölteni: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.

40.2.    Az Adatkezelő Hotjar programot használ, egy olyan elemző szoftvert a Hotjar Ltd cégtől (székhely: Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Málta), amely segít a felhasználói igények megértésében és a Honlap optimalizálásában. A Hotjar technológia felhasználásával az Adatkezelő jobban tudja értelmezni a felhasználói élményt (pl. mennyi időt töltenek mely oldalakon, milyen linkekre kattintanak rá, miket kedvelnek és miket nem, stb.) és ez az Adatkezelőt segíti a felhasználók visszajelzéseinek megfelelő Honlap kialakításához. A Hotjar cookie-kat és más technológiákat használ annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön a felhasználók viselkedéséről és számítógépeikről, különösen:

-    az Érintett számítógépének IP címe (kizárólag anonimizált adatként rögzítve és tárolva);
-    képernyő mérete;
-    számítógép típusa (Unique Device Identifier);
-    böngészőre vonatkozó információk;
-    felhasználó helye (csak az ország);
-    előnyben részesített nyelv a Honlap látogatása során.

A Hotjar ezt az információt egy álnevesített felhasználói fiókban tárolja. A Hotjar nem dolgozza fel ezt az információt annak érdekében, hogy egyedi felhasználókat azonosítson be vagy összekösse azokat további adatokkal. Ehelyett az Adatkezelő azért alkalmazza a Hotjart, hogy kielemezze, hogyan használják a Honlapot és hogyan tudná folyamatosan fejleszteni az egyedi funkciókat és ajánlatokat, valamint a felhasználói élményt általánosságban. A felhasználói viselkedés statisztikai elemzésével az Adatkezelő képessé válik a Honlap bővítésére és érdekesebbé tudja tenni az Érintett mint felhasználó számára. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján zajlik a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint.

Az Érintett az alábbi linken megakadályozhatja, hogy a Hotjar a Honlap vagy más, Hotjart alkalmazó honlapok látogatása során felhasználói profilt alkosson róla: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

További információkért a Hotjar adatkezelési folyamatáról, a tiltakozás jogának érvényesítésének lehetőségeiről, valamint az adatbiztonságról látogasson a Hotjar következő honlapjára: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

41.    Közösségi média: a Honlap az Adatkezelő közösségi média oldalaira hivatkozó linkeket tartalmaz, például Youtube és Facebook linkeket. Az Érintettet a beágyazott linkre való kattintással átirányítják az adott szolgáltató honlapjára. Ez azt jelenti, hogy az adott szolgáltatóhoz csak abban az esetben kerül átirányításra az Érintett, amennyiben kifejezetten rákattint az adott ikonra. Amennyiben az Érintett belépett az adott közösségi médiára a felhasználói fiókjával, a felhasználói fiókja társításra kerül a Honlapunkon való látogatással a gomb megnyomása után. Amennyiben nem kívánja az Érintett, hogy közösségi médiaoldalak gyűjtsenek adatokat a Honlapon való látogatásáról, jelentkezzen ki a közösségi média felhasználó fiókjából a Honlap látogatása előtt.

42.    Beágyazott YouTube videók: a Honlapunkon beágyazott YouTube videók találhatók. Ezeket a videókat a YouTube osztja meg, de közvetlenül a Honlapról is elindíthatóak. A YouTube a Google szolgáltatása. Ez a szolgáltatás alapértelmezett beállításként inaktív, amit a felhasználó tud aktiválni. Amennyiben meglátogat egy aloldalt a Honlapot egy beágyazott YouTube videóval, az Érintett alapadatai, pl. az IP címe, megküldésre kerülhetnek a Google-höz a beágyazási technológián keresztül. A Google felhasználja a felhasználók IP címét. Felhasználói IP cím nélkül a Google nem tud tartalmat küldeni a böngészőjükbe. Amennyiben az Érintett hozzájárul az adatai Google részére való megküldéséhez, az Adatkezelőnek nincs befolyásra arra, hogy a Google hogyan használja fel az adatokat. A Google például használhat úgynevezett pixel tageket statisztikai vagy marketing célokból. A „pixel tagek” felhasználhatók információk elemzésére, mint a látogatói forgalomra a Honlap oldalain. A névtelen információ szintén tárolható a felhasználó eszközén lévő cookie-jaiban, és olyan technikai információkat tartalmazhat, mint a böngésző és az operációs rendszer, információ a hivatkozó honlapokról, látogatás időtartama és egyéb információ a Honlap felhasználásának módjáról.

A YouTube az Érintett adatait felhasználói profilként tárolhatja és hirdetési, marketing, kutatási és vagy személyre szabás céljából felhasználhatják az adatokat az Érintett érdekeinek megfelelően. Amennyiben az Érintett nem kívánja az információk gyűjtését és azt, hogy összekapcsolják a profilját a YouTube vagy Google felhasználójával, ki kell jelentkeznie a videó lejátszása előtt. A YouTube beágyazási technológia jogalapja az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek.

Az adatkezelésről és a YouTube-bal / Google-lel szembeni adatvédelemről további információk: www.google.de/intl/de/policies/privacy/; a Google hirdetésekkel kapcsolatban: https://adssettings.google.com/authenticated .

43.    Vendég WLAN: bizonyos esetekben biztosítjuk a vendég WLAN használatának lehetőségét a felhasználási feltételeinknek megfelelően. Amennyiben ezt a beállítást használja, az adatát egy olyan proxin küldik át, amely az eszközökről log adatokat rögzít (időbélyeg, IP cím, URL). A log adatokat az Adatkezelő kezeli Magyarországon az adatkezelés helyén, amik az alapvető támogatáshoz és a hálózatunk támadások elleni védelme érdekében szükséges. Az Adatkezelő 30 nap után automatikusan törli az Érintett adatait.

44.    Chat funkció: az Adatkezelő a Microsoft cég Microsoft Teams chat funkcióját alkalmazza a Honlap bizonyos oldalain. A chat és a hozzá kapcsolódó adatkezelés kizárólag akkor kezdődik meg, amennyiben korábban hozzájárult a cookie felületen. A chat alapértelmezett beállítások mellett nem kerül beállításra, ezáltal semmilyen személyes adatgyűjtés nem történik. Az Érintett IP címét a chat használata keretében anonimizált formában kerül tárolásra a cookie-kban és azokat az Adatkezelő nem használja fel az Érintett személy szerinti beazonosítására.

Az Adatkezelő chatje segíti az Érintettet bármely kérdésében a fischer csoportban történő gyakornoki programokkal kapcsolatban és az Érintettnek megfelelő gyakornoki állássok kapcsán. A chatben való részvétel önkéntes és nem szükséges hozzá regisztráció. Az Érintett döntésétől függ, hogy milyen személyes adatokat közöl a chat kontextusától függően. Az Érintett nem köteles különösen a valódi nevét megadni, ehelyett egy aliast használhat a „Név” mezőben. Az Érintett által megadott adatokat kizárólag tanácsadás és a kommunikáció minőségének megőrzése céljából kezeli az Adatkezelő. A chat lebonyolítása során pusztán az Érintett kérésének megfelelő tanácshoz szükséges adatokaz kezeli az Adatkezelő. Ezen adatokat kizárólag az Adatkezelő és a szolgáltatói kezelik. Az adattovábbítás titkosított. Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Adatkezelő a szándékos vagy gondatlan beavatkozásokkal, jogosulatlan hozzáférésekkel, változásokkal, adatveszteséggel vagy megsemmisüléssel szemben. Az adatokat a Microsoft kezeli az EU-ban található szerverein és kizárólag az Adatkezelő képviseletében egy adatfeldolgozási szerződés alapján. Emellett az Adatkezelő és a Microsoft olyan szerződési feltételeket állapítottak meg, ami alapján harmadik országba történő adattovábbítás is megtörténhet.

Az automatikusan begyűjtött metaadatok, valamint az Érintett által önkéntesen, a chat előzményekben megadott adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásnak mint jogalapnak minősül. Az Érintett ezen hozzájárulását a szükséges cookie-k és az adatok chatben történő önkéntes megadásával adja meg. Amennyiben a chat az Adatkezelőhöz beküldött állásra való jelentkezéssel kapcsolatos, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja vagy az Mt. 10. § (1) bek. Az Érintett személyes adatai kizárólag a kérdései megválaszolásának érdekében kerülnek felhasználásra. A chat előzmények nincsenek hozzákapcsolva más alkalmazásokhoz. Az Érintett által megadott információk a tanácsadói szolgáltatások javítása és minőségbiztosítási okokból rögzítésre kerülnek. E tekintetben az Érintett személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a begyűjtött adatokhoz a chat kontextusában zajló tanácsadói szolgáltatása folyamatos fejlesztése érdekében.

A chattel kapcsolatosan begyűjtött adatok törlésre vagy letiltásra kerülnek az Adatkezelő által abban a pillanatban, amikor az adatok tárolásának célja megszűnik. Emellett az adat tárolható uniós vagy tagállami jogszabály alapján. Az adat akkor is törlésre vagy letiltásra kerül, amennyiben a törvényben meghatározott időtartam lejár, kivéve, ha szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges az adatok további tárolása. Amennyiben az Érintett hozzájárulását adta, bármikor joga van azt visszavonni. Ez azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás tekintetében a hozzájárulás visszavonásának napjáig terjedő időszakban.

Kamerahasználat az Üzlethelyiségekben
45.    Az Adatkezelő az Üzlethelyiség, valamint az Érintettek személy- és vagyonvédelme érdekében az Üzlethelyiségben biztonsági kamerarendszerrel képfelvételt készít. A kamerás felvételrögzítést, mint adatkezelési célt az Adatkezelő, valamint az Érintettek személy- és vagyonvédelmi természetű jogos érdekei egyaránt indokolják. A kamerás megfigyelés alkalmazásának alapja tehát, hogy az Üzlethelyiségen belül található jelentős értékű ingóságok, az Érintettek értékei, illetve az ingatlan vagyonvédelmi célú megfigyelése, továbbá az Üzlethelyiség területén lévő személyek biztonságának felügyelete adott legyen. E biztonsági célok teljesítése érdekében az Adatkezelő jól látható helyeken kihelyezett jelzéssel figyelmeztet mind az Üzlethelyiségbe történő belépéskor, mind az Üzlethelyiségben az egyes megfigyelt helyiségekben a kamera alkalmazására. A kamerák beállításai alapján felvétel kizárólag olyan személyről készül, akivel – az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele okán – az Adatkezelőnek releváns kapcsolata áll fenn. A kihelyezett figyelemfelhívó jelzések alapján az Érintett számára előre kiszámítható, hogy milyen célból, mely területeken történik az adatrögzítés. Az Adatkezelő a jelen bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében biztosítja a „jogérvényesítés és jogorvoslat” fejezetben, alább meghatározott jogokat és garanciákat az Érintett számára.
A kamerák felvételei a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) szerint megengedett határidőn keresztül kerül tárolásra, a felvételek tényleges további felhasználására kizárólag a személy- és vagyonbiztonságot fenyegető esemény felmerülése esetében, a hatósági, bírósági eljárásokhoz szükséges terjedelemben kerül sor. Más esetben az Szvtv.-ben meghatározott időtartamot követően a felvételek törlésre kerülnek. A rögzített képfelvételeket tehát az Szvtv.-ben foglalt ideig és kizárólag digitálisan tárolja az Adatkezelő, ezt követően pedig törli azokat. A felszerelt kamera látószöge mindenkor kizárólag a személy- és vagyonvédelem céljával összhangban álló területre irányulhat úgy, hogy az az emberi méltóságot nem sértheti. Az illemhelyeken kamera elhelyezésére nem kerül sor, valamint rejtett kamera elhelyezésére szintén nem kerül sor. Az Adatkezelő (törvényben meghatározott esetek kivételével) a felvételeket nem továbbítja harmadik személynek.
A fenti személy- és vagyonvédelmi érdekek alapján tehát a kamerás megfigyelés, mint adatkezelés jogalapját az Adatkezelő és az Érintett jogos érdekei adják [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. A kamerahasználattal kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokat, garanciákat az Adatkezelő külön szabályzatban írja elő és tartatja be.

Általános adatfeldolgozók
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az általa használt, személyes adatokat nyilvántartó rendszerek üzemeltetését a fischerwerke GmbH & Co. KG (Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Németország), mint az Adatkezelő anyavállalata végzi, ennélfogva adatfeldolgozóként az Adatkezelő által nyilvántartott valamennyi személyes adathoz hozzáféréssel rendelkezik az anyavállalat is.

Az Adatkezelő üzleti tevékenységét érintő könyvelési tevékenységet az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a Finacont Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 16. 2. em. 2.) látja el, ennélfogva az üzleti tevékenység során kezelt személyes adatokat (különösen a termékvásárlásokkal kapcsolatos személyes adatokat, számlatartalmakat) ezen adatfeldolgozó is, az Adatkezelő döntéseinek megfelelően kezeli.

Jogérvényesítés és jogorvoslat
Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

46.    Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: info@fischerhungary.hu; levelezési címe: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. ép. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:
a)    az adatkezelés céljai;
b)    a kezelt személyes adatok;
c)    az adattovábbítás címzettjei;
d)    az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    az Érintett által gyakorolható jogok;
f)    a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
g)    az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthat fel.

46.1.    Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

46.2.    Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

47.    Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

48.    Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)    az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c)    az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e)    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)    a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c)    statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

49.    Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen (ilyennek minősül a kamerás megfigyelés, valamint a tervezőkre vonatkozó adatgyűjtés, továbbá az átvétel igazolás érdekében történő adatkezelés). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

50.    Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
a)    az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)    az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

51.    Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

52.    A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

53.    Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az  – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

54.    Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
54.1.    az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
54.2.    az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések
55.    Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

56.    Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

57.    A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

58.    A Szabályzat 2021. augusztus 03. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a www.fischerhungary.hu honlapon, valamint személyesen az Üzlethelyiségben is.

Budapest, 2021. augusztus 03.

sc93-delivery-2